Tämän sivuston käyttö vaatii näiden käyttöehtojen hyväksymisen ja niiden noudattamisen. Jos et hyväksy käyttöehtoja, ole hyvä ja poistu sivustolta.

Kaikki tällä sivustolla esitetty aineisto on SGL Turvapalvelut Oy:n (myöhemmin SGL) omaisuutta, ja aineistoa suojataan tekijänoikeuksien ja toiminimioikeuksien sekä muiden yksinoikeuksien ja näitä koskevan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien perusteella.

Tämän sivuston tai sen osien julkaiseminen, kopiointi, välittäminen tai jakaminen on kielletty ilman SGL:n etukäteen antamaa lupaa. SGL myöntää oikeuden käyttää tätä verkkosivustoa ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen katselutarkoitukseen.

Tällä sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on, eli ilman mitään takuuta esitettyjen tietojen saatavuudesta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta taikka näiden tietojen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. SGL ei vastaa mistään tämän sivuston ja/tai sillä esitetyn aineiston ja linkkien käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, lukuun ottamatta pakottavan lainsäädännön perusteella määrättyjä vastuita.

Sivuston suljettuihin osioihin tai osiin, jotka eivät ole tarkoitettu sivuston käyttäjän tarkasteltaviksi, tunkeutuminen tai sen yrittäminen on tietomurtorikos (Rikoslaki 38:8) ja sen yrittäminenkin on rangaistavaa. SGL kontrolloi ja rekisteröi kaikki kirjautumiset ja kirjautumisyritykset sivuston suljettuihin osioihin. SGL:n luovuttamat käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaisia ja niiden avulla sivuston suljettuja osioita saa katsella ainoastaan se henkilö, jolle SGL on tunnukset luovuttanut. Sivuston suojatuissa osioissa oleva tieto on luottamuksellista, ja sen levittäminen tai tiedoksi antaminen kenellekään muulle on kiellettyä ja tulee johtamaan korvausvelvollisuuteen SGL:ää kohtaan. SGL:llä on oikeus poistaa annetut käyttätunnukset käytöstä välittömästi, jos niitä käytetään väärin tai niitä epäillään käytettäväksi väärin.

SGL ei vastaan sivuston väliaikaisista käyttökatkoksista tai niiden seuraamuksista. Sivustolta lähetettävä tieto ei ole salattua ja käyttäjä vastaa itse lähetettävän tiedon välittymistä SGL:lle.

 

 

TIETOSUOJASELOSTEET

SGL:n henkilöstön tietosuojaselosteet löydät sivuston suljetusta osasta. Lisätietoja antaa tarvittaessa SGL:n toimisto.
Tässä alla ovat tietosuojaselosteet koulutustoiminnasta, kenttätoiminnasta sekä markkinoinnista.


Rekisterinpitäjät:

SGL Turvapalvelut Oy (2367128-8)

Ylä-Untolantie 3 ovi 30, 20660 Littoinen

sgl (ät) sgl-jv.com

Tietosuojavastaava:

Aki Äijälä, aki (ät) sgl-jv.com, GSM 050 594 0803

 

Tietosuojaseloste koulutustoiminnasta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

SGL kerää henkilötietoja koulutuksiin ja tilaisuuksiin ilmoittautuvilta henkilöiltä.
Tarvittavia henkilötietoja ovat nimi ja henkilötunnus (todistukset, viralliset rekisterit, kouluttautujan yksilöinti), osoite (laskutustiedot, todistusten ja kirjeinformaation lähettäminen), sähköpostiosoite (sähköisen informaation lähettäminen yms) ja puhelinnumero (koetulosten ilmoittaminen, viime hetken muutosten ilmoittaminen yms). Lisäksi SGL kysyy mahdolliset muut työnantajatiedot ja laskutustiedot, sekä kulloisenkin koulutuksen toteuttamisen ja osallistumisvaatimusten kannalta välttämättömät tiedot (pohjakoulutusvaatimuksen täyttyminen, lainsäädännöstä tai koulutusjärjestelyistä johtuvat osallistumisrajoitukset).
SGL kerää myös tietoja koulutusten aikana läsnä olemisesta, koesuorituksista ja annetuista todistuksista.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • paikan varaaminen kyseiseen koulutukseen
 • saapumis- ja ennakko-ohjeiden lähettäminen osallistujalle
 • aikataulu- tai muista muutoksista tiedottaminen
 • laskutus
 • todistuksen laatiminen ja toimittaminen
 • suoritustietojen ilmoittaminen viranomaisen tai muun hallinnoivan tahon rekisteriin
 • laissa tai asetuksessa säädetyt tietojen säilyttämisvelvoitteet
 • koulutussuoritustietojen säilyttäminen
 • vastaavien koulutusten kertaus- ja jatkokoulutusten ajankohdasta ilmoittaminen
 • olennaisista muutoksista koulutusjärjestelmässä tai lainsäädännössä tiedottaminen
 • henkilöstöön tai jäsenistöön liittymishalukkuuden selvittäminen

Ilmoittautumalla SGL:n tuottamaan koulutukseen henkilö antaa samalla luvan itse antamiensa henkilötietojen käsittelemiseen ja rekisteröimiseen. Mikäli ilmoittautujan henkilötiedot ovat jo ennestään SGL:n hallussa koulutus-, henkilöstö- tai jäsenrekisterissä, antaa ilmoittautuminen/osallistuminen koulutukseen SGL:lle oikeuden käyttää jo olemassa olevia ja aiemmin luovutettuja rekisteritietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin siltä osin kuin se on välttämätöntä.

Alle 16-vuotiaan henkilön henkilötietoja käsitellään vain, mikäli kyseisen henkilön laillinen huoltaja on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisteritietoja säilytetään vähintään 10 vuotta, kuitenkin vähintään siihen saakka, kunnes käsittelyn tarkoitus on täyttynyt (koulutus toteutunut, lasku lähetetty ja maksettu, todistus laadittu ja toimitettu, koulutusrekisterimerkinnät laadittu tai toimitettu edelleen kolmannelle hallinnoivalle osapuolelle, säädetty säilytysaika päättynyt jne). 

Henkilöllä on oikeus tutustua hänestä kerättyihin rekisteritietoihin, pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Tällainen pyyntö tulee esittää kirjallisesti (sähköposti tms sähköinen menettely käy), ja tietoihin tutustumisen mahdollisuus järjestetään SGL:n toimitiloissa. Pyyntö tietojen poistamisesta tai oikaisemisesta voidaan evätä, mikäli rekisteritietojen säilyttäminen ja käsitteleminen perustuu lakisääteiseen tai siihen rinnastettavaan velvoitteeseen.

Henkilöllä on oikeus tehdä halutessaan valitus rekisteritietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen luovuttaminen SGL:lle rekisteröintiä varten on sopimuksen tekemistä varten välttämätön toimenpide. Mikäli henkilötietoja ei luovuteta, tai ne ovat puutteellisia tai virheellisiä, SGL:llä on oikeus olla ottamatta henkilöä koulutukseen, olla antamatta koulutuksesta todistusta ja olla ilmoittamatta henkilön koulutussuoritusta mahdolliselle kolmannelle, rekisteriä hallinnoivalle taholle. 

Henkilötietojen luovuttaminen SGL:lle on lisäksi lakiin tai sen nojalla annettuihin viranomaismääräyksiin perustuvaa, kun kyse on järjestyksenvalvojien tai vartijoiden virallisen koulutusjärjestelmän mukaisista koulutuksista.

Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne koulutus- ja hallintohenkilöt, joilla on tosiasiallinen tehtävään liittyvä tarve tietojen käyttämiseen. Tällainen tarve voi olla esim. koulutuksen toteuttaminen, todistusten laatiminen, laskutus, postitus, informointi tai suoritusmerkintöjen kirjaaminen.

Tietoja säilytetään lukitussa tai valvotussa tilassa, kahdella salasanalla suojattuna. Sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella toimitettuja tietoja voidaan lisäksi säilyttää erityisessä salasanasuojatussa sähköisessä rekisterissä.

SGL ei luovuta mitään henkilötietoja kolmansiin maihin. SGL voi luovuttaa rekisterissään olevia tietoja kolmannelle, rekisteriä hallinnoivalle taholle. Tällaisia kolmansia tahoja ovat mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK (AS1-koulutukset), Työturvallisuuskeskus (Työturvallisuuskortti) ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (ammattikuljettajien koulutukset). Lisäksi SGL voi luovuttaa koulutusrekisterinsä suoritettuja koulutuksia koskevia tietoja omaan henkilökuntarekisteriinsä, mikäli koulutettava on myös SGL:n henkilökuntaa tai myöhemmin tekee työsopimuksen SGL:n kanssa.

 

 

Tietosuojaseloste ensiapu- ja turvallisuuspalveluiden kohde-/asiakashenkilöiden henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

SGL kerää henkilötietoja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisten tapahtumailmoitusten muodossa kohdehenkilöiden oikeusturvan, toiminnan lainmukaisuuden ja viranomaistutkinnan varmistamiseksi. Tarvittavia henkilötietoja ovat erityisesti nimi ja henkilötunnus, sekä joissakin tilanteissa myös sähköpostiosoite, osoite tai puhelinnumero. Myös muut henkilön tunnistamiseen liittyvät seikat voivat kuulua kerättäviin tietoihin (tuntomerkit, ajoneuvon rekisterinumero yms). Myös muissa kuin LYTP:n mukaisissa turvallisuustehtävissä SGL kerää vastaavia henkilötietoja tarpeelliselta osin.
SGL kerää lisäksi henkilötietoja ensiaputoiminnan yhteydessä henkilön terveydentilasta, sekä lisäksi nimen, syntymäajan, henkilötunnuksen, iän, sukupuolen tai muun vastaavan tunnisteen tai niiden yhdistelmän.
SGL kerää myös löytötavaralain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tarpeellisia henkilötietoja löytötavaroista, samoin kuin muista rinnastettavista tilanteista.

Tiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään, henkilön esittämistä asiakirjoista tai omin havainnoin.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Laissa yksityistä turvallisuuspalveluista (LYTP) tarkoitettujen tapahtumailmoitusvelvoitteiden täyttäminen
 • Tilaajan tai viranomaisen kanssa tai ilman heitä tapahtuva toiminnan kehittäminen ja raportointi
 • Osapuolien oikeusturvan varmistaminen
 • Oikeudelliseen vastuuseen saattaminen
 • Ensiavun antaminen ja ensiaputoimenpiteiden kirjaaminen, sekä jatkolähetteen laatiminen terveydenhuoltoon
 • Löytötavaroiden palauttaminen omistajalleen
 • Muut vastaavat tarkoitukset

Antamalla itse tietonsa SGL:lle henkilö antaa samalla luvan itse antamiensa henkilötietojen käsittelemiseen ja rekisteröimiseen tarvittavassa laajuudessa. Liikkuminen julkisella paikalla antaa perustuslain nojalla yleisesti muille tahoille oikeuden havainnoida liikkumista ja rekisteröidä näkyviä seikkoja, kuten ottaa kuvia.

Alle 16-vuotiaan henkilön henkilötietoja käsitellään vain, mikäli kyseisen henkilön laillinen huoltaja on antanut siihen suostumuksensa, tai mikäli laki taikka henkilön välitön etu sitä edellyttää.

Rekisteritietoja säilytetään, kunnes käsittelyn tarkoitus on täyttynyt, tieto osoittautunut tarpeettomaksi tai henkilö kieltänyt tiedon käyttämisen.  Tiedot voidaan anonymisoida jatkokäsittelyä varten. LYTP:n mukaisen tapahtumailmoituksen tietoja säilytetään laissa tarkoitetulla tavalla 2 täyden kalenterivuoden ajan.

Henkilöllä on oikeus tutustua hänestä kerättyihin rekisteritietoihin, pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Tällainen pyyntö tulee esittää kirjallisesti (sähköposti tms sähköinen menettely käy), ja tietoihin tutustumisen mahdollisuus järjestetään SGL:n toimitiloissa. Pyyntö tietojen poistamisesta tai oikaisemisesta voidaan evätä, mikäli rekisteritietojen säilyttäminen ja käsitteleminen perustuu lakisääteiseen tai siihen rinnastettavaan velvoitteeseen.

Henkilöllä on oikeus tehdä halutessaan valitus rekisteritietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen luovuttaminen SGL:lle rekisteröintiä varten on täysin vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne hallintohenkilöt, joilla on tosiasiallinen tehtävään liittyvä tarve tietojen käyttämiseen. Lisäksi tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja ne, jotka ovat kyseisen tiedon keränneet. Terveydentilaan liittyviä tietoja, joista henkilö on tunnistettavissa, käsittelevät vain terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä tiedon keränneet henkilöt.

Tietoja säilytetään lukitussa tai valvotussa tilassa, kahdella salasanalla suojattuna. Sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella toimitettuja tietoja voidaan lisäksi säilyttää erityisessä salasanasuojatussa sähköisessä rekisterissä. LYTP:n mukaiset tapahtumailmoitustiedot voi ilmoituksen tekijä lisäksi säilyttää muulla sopivalla tietoturvallisella tavalla. Ensiaputoiminnassa kerätyt terveydentilatiedot voi tiedon kerääjä säilyttää rekisteriin luovutuksen jälkeen itsellään vain anonymisoituna.

SGL ei luovuta mitään henkilötietoja kolmansiin maihin, eikä muutoinkaan luovuta rekisteritietoja kolmannelle osapuolelle, ellei siihen ole lakiin perustuvaa syytä tai henkilön omaa suostumusta. Terveydentilaan liittyvät tiedot voidaan luovuttaa vain hoitoa jatkavalle tai siihen osallistuvalle ensihoidon tai terveydenhuollon yksikölle, tai henkilölle itselleen tai henkilön nimenomaisella luvalla hänen lailliselle edustajalleen. Alle 10-vuotiaan henkilön tietoja voidaan luovuttaa myös hänen lailliselle huoltajalleen.
Muut tiedot voidaan luovuttaa mm. LYTP:n mukaiselle valvontaviranomaiselle, toimeksiannon tilaajalle, tai rikos- tai vastaavaa tutkintaa suorittavalle viranomaiselle.

 

 

Tietosuojaseloste markkinoinnista ja asiakasyhteistyöstä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

SGL kerää henkilötietoja koulutusten ja palveluiden tarjoamista ja palvelusopimusten toteuttamista varten.
Tarvittavia henkilötietoja ovat erityisesti nimi ja sähköpostiosoite, sekä joissakin tilanteissa myös osoite tai laskutusosoite, puhelinnumero, työnantajatieto taikka muun yhteyshenkilön tieto.

Osa tiedoista kerätään suoraan julkisilta internetsivuilta tai julkisista hakemistoista, osa päätellään asiayhteyksistä (etenkin sähköpostiosoitteet), osa hankitaan kaupallisilta yhteystietojen toimittajilta, ja osa kertyy mahdollisten asiakkaiden omista kontakteista SGL:n suuntaan palveluita tms palveluita tiedustellessa tai niistä tiedottamiseen tarkoitetuille sähköpostilistoille liittyessä.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • koulutusten ja palveluiden markkinointi ja mainostaminen
 • sopimusten laatiminen tilatuista koulutuksista ja palveluista
 • laskutus
 • tiedon välittäminen jo sovittuihin koulutuksiin ja palveluihin liittyen
 • muu tiedottaminen SGL:n toiminnasta
 • muut vastaavat tarkoitukset

Antamalla itse tietonsa SGL:lle henkilö antaa samalla luvan itse antamiensa henkilötietojen käsittelemiseen ja rekisteröimiseen. Asettamalla henkilötietonsa julkisesti saatavaksi rekistereistä tai internetsivuilta henkilön katsotaan samalla antaneen luvan näiden tietojen käyttämiseen yhteydenottoa varten.

Yksityishenkilön yksityisiä henkilötietoja ei käsitellä eikä käytetä tässä selosteessa tarkoitettuihin tarkoituksiin ilman henkilön nimenomaista, etukäteen annettua suostumusta.

Alle 16-vuotiaan henkilön henkilötietoja käsitellään vain, mikäli kyseisen henkilön laillinen huoltaja on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisteritietoja säilytetään, kunnes käsittelyn tarkoitus on täyttynyt, tieto osoittautunut tarpeettomaksi tai henkilö kieltänyt tiedon käyttämisen. 

Henkilöllä on oikeus tutustua hänestä kerättyihin rekisteritietoihin, pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Tällainen pyyntö tulee esittää kirjallisesti (sähköposti tms sähköinen menettely käy), ja tietoihin tutustumisen mahdollisuus järjestetään SGL:n toimitiloissa. Pyyntö tietojen poistamisesta tai oikaisemisesta voidaan evätä, mikäli rekisteritietojen säilyttäminen ja käsitteleminen perustuu lakisääteiseen tai siihen rinnastettavaan velvoitteeseen.

Henkilöllä on oikeus tehdä halutessaan valitus rekisteritietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen luovuttaminen SGL:lle rekisteröintiä varten on sopimuksen tekemistä varten välttämätön toimenpide. Mikäli tietojenkäytön tarkoituksena ei ole sopimuksen tekeminen tai olemassa olevan sopimuksen täyttäminen tai valvominen, ei tietojen luovuttaminen ole välttämätöntä, vaan täysin vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne hallintohenkilöt, joilla on tosiasiallinen tehtävään liittyvä tarve tietojen käyttämiseen. Tällainen tarve voi olla esim. mainonnan ja markkinoinnin toteuttaminen, sopimuksen tekeminen, sopimusasioiden käsitteleminen, laskutus.

Tietoja säilytetään lukitussa tai valvotussa tilassa, kahdella salasanalla suojattuna. Sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella toimitettuja tietoja voidaan lisäksi säilyttää erityisessä salasanasuojatussa sähköisessä rekisterissä.

SGL ei luovuta mitään henkilötietoja kolmansiin maihin, eikä muutoinkaan luovuta rekisteritietoja kolmannelle osapuolelle, ellei siihen ole lakiin perustuvaa syytä.

 

 

Copyright (c) 2010-2020 SGL Turvallisuus- ja koulutusyhdistys ry ja 2021- SGL Turvapalvelut Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.