Koulutuspalvelut ja turvallisuussuunnittelu

 


 

 

Monet koulutuksistamme soveltuvat opettajille, niin peruskouluun kuin 2.asteen ja korkeakouluopetukseenkin.

Ensiapukurssi opettajille (peruskoulut) ks. Ensiapukoulutukset -sivu
AS1-alkusammutuskoulutus ks. Turvakorttikoulutukset -sivu
Aggression kohtaaminen sekä Mikroilmeet ja eleet -koulutus ks. Alkavat koulutukset -sivu
Lastensuojelulain muutoksen ja uuden poliisi-ilmoituksen koulutus ks. Muut ammattiryhmät-sivu

 

OPETTAJAN TURVAKEINOT

Perusopetuslaki 36 b § / Lukiolaki 26 b § ja Laki ammatillisesta koulutuksesta 35 b §:
Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen

Jos poistettava oppilas/opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan/opiskelijan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan/opiskelija ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Perusopetuslaki 36 d-g § / Lukiolaki 26 d-g § ja Laki ammatillisesta koulutuksesta 35 d-g §:
Vaarallisten ja häiritsevien esineiden pois ottaminen ja oppilaan tarkastaminen

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta [] momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita [perusopetuslaissa lisäksi: sekä esineitä tai aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen].

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen [] momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Edellä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa.

Säännöt lain tarkoittamista hyväksyttävistä voimakeinoista, esineiden pois ottamisista ja tarkastamisista ovat selkeät, ja siihen käytettävät sallitut menetelmät ovat samat joita myös poliisi ja turvallisuusala käyttävät. Mutta osaatko käyttää niitä, ja tunnetko voimakeinojen käyttämisen edellytykset?

Voimakeinoilla ei ole mitään tekemistä puolustautumisen tai hätävarjelun kanssa, vaan kyse on virkatehtävän suorittamisen turvaamisesta. Viranhaltijan velvollisuuksiin kuuluu osata omien oikeuksien käyttö. Se edellyttää kouluttautumista. Opettaja on opetustyön ammattilainen, jonka tehtäviin tällaiset poikkeustoimet eivät tavallisesti kuulu. Osaaminen poikkeustilanteissakin on ensiarvoisen tärkeää kaikkien osapuolten turvallisuuden varmistamiseksi.

Hallitsemalla työkalusi ja oikeutesi edistät turvallista oppimisympäristöä.

SGL Turvapalvelut on tunnettu ja arvostettu turvallisuutta edistävien koulutusten tuottaja. Me tunnemme aiheemme, olipa kyse sitten ensiavusta, alkusammuttamisesta tai voimakeinojen käytöstä.

Opettajan turvakeinot -koulutuksemme:
- ju
ridiikka: mitä pykälät tarkoittavat käytännössä ja miten niitä sovelletaan
-
voimakeinojen käytön ja tarkastamistoiminnan yleiset lainalaisuudet ja ohjeet
-
käytännön harjoittelu turvallisilla, sallituilla menetelmillä
   * mihin ja miten saa koskea
   * miten poistaminen/tarkastaminen tulee suorittaa, jotta se olisi kaikille turvallista ja säännösten mukaista.

Opettajat kohtaavat poistamistilanteiden lisäksi myös entistä enemmän aggressioita ja jopa suoranaisia hyökkäyksiä. Haluttaessa Opettajan turvakeinot -koulutuksen lisäksi voidaan toteuttaa myös uhkatilannekoulutuksena
- koulutusta puolustautumisesta tarttumis- ja lyöntihyökkäyksiä vastaan 
- aggression kohtaamisen ja käsittelyn koulutusta
- ns.jokamiehenoikeuksien (hätävarjelu, pakkotila, itseapu, yleinen kiinniotto) juridista koulutusta

Koulutus voidaan toteuttaa työpaikkakohtaisena valmiille ryhmälle, ja tarjolla on myös kaikille avoimia yleisiä koulutuksia.

Ei arvailuja, ei epätietoisuutta, vaan ammattitaitoista toimintaa ja osaamista silloinkin, kun erityistoimenpiteille on tarvetta. Toivottavasti ei koskaan.

Tilaa oma koulutus omalle opettajakunnallesi!

 

Seuraavan kaikille avoimen yleisen koulutuksen ajankohta ja hinta, ks. Alkavat koulutukset