Työsuojelu ja työelämän turvakortit

 


 

 

- Koronavirukseen littyvä neuvonta ja koulutus
- Työsuojelun peruskurssi ( 5 pv)
- Työsuojelun perusteet (2 pv) ja Työsuojelukoulutus (1 pv)
- Järjestyksenvalvonnan esimiehen työsuojelukoulutus (8 h)
- Esimieskoulutus sairausloman myöntämisestä, kevennetystä ja korvaavasta työstä (2 h)
- Työturvallisuuskortti: ks. TurvakorttikoulutuksetKaikki yleiset koulutukset pidetään Turun seudulla, ellei muuta erikseen ole mainittu. Tarkka koulutuspaikka vaihtelee koulutuksittain. Omalle ryhmälle tilatut suljetut koulutukset voidaan toteuttaa tilaajan tiloissa tai SGL:n toimitiloissa.

Kouluttajina toimivat mm. Aki Äijälä (työterveyslääkäri, turvallisuuskouluttaja, alkusammutuspääkouluttaja, ensiapukouluttaja) ja Tauno Salonen (näyttötutkintomestari, työturvallisuuskorttikouluttaja, AS1-kouluttaja), joilla on yhteensä liki puoli vuosisataa kouluttajakokemusta.

KORONAVIRUKSEEN (Covid-19) LIITTYVÄ NEUVONTA ja KOULUTUS

Työsuojelu-, johto- ja työturvallisuushenkilöstölle tarkoitettu neuvonta ja koulutus tarpeittenne mukaisesti, joko etäyhteydellä tai pienille ryhmille paikan päällä.

Kokeneen työterveyslääkärin ja työsuojelukouluttajan antama ohjaus ja neuvonta, miten työpaikka voi varautua paremmin koronaan, tehdä tartunnan jäljittämistä, ehkäistä tartuntoja ja kehittää muutoin työsuojelua. Mikä on järkevää ja tehokasta, mikä ei. Milloin ja keitä kannattaa testata.

Hinnoittelu on tuntiperusteinen.

Ota yhteyttä meihin ja kysy mitä ja mihin hintaan pystyisimme tarjoamaan Sinun työpaikallesi.

 

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI (5 pv)

Työsuojelu-, johto-, työturvallisuus- ja työterveyshenkilöstölle tarkoitettu 5 päivän koulutus, joka kattaa niin lainsäädäntöä ja määräyksiä, kuin käytännön riskienarviointia ja turvallisuuden edistämistäkin.
Tämä koulutus on luonteeltaan yleinen, kaikille aloille soveltuva. Erityisesti tavoitteena on antaa työsuojeluhenkilöstölle riittävät perustiedot työsuojelutehtävien hoitamista varten.

Koulutus on toteutettavissa myös toimiala- ja työpaikkakohtaisesti erikseen tilattaessa.

Sisältää perustietoa työsuojelun lähtökohdista, työsuojelulainsäädännöstä, työsuojelun organisoinnista, erilaisten työhön liittyvien vaara-, haitta- ja rasitustekijöiden (fyysiset, kemialliset ja psykososiaaliset tekijät) tunnistamisesta ja niiden yleisistä torjuntaperiaatteista, työsuojeluyhteistyöstä, tapaturmien torjunnasta, työterveyshuollosta sekä työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä.
Normaalin yleisen sisällön lisäksi tuottamamme peruskurssi kattaa myös väkivallan uhan ja sen hallinnan/torjunnan menetelmiä työssä ja työpaikalla, sisäilmaongelmia, uuden EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia asioita sekä työn muokkaamisen aiheita.
Tarkempi päivittäinen jaottelu selviää hyvin alla olevan Työsuojelun perusteet (2 pv) ja Työsuojelukoulutus (2-4 t) -koulutuksen Moduliohjelmasta.
Jotta työsuojelun peruskurssi voidaan katsoa hyväksytyksi, tulee osallistuja  suorittaa 3 vuoden kuluessa alla mainituista moduuleista vähintään moduulit A1-A4, sekä yhteensä vähintään 34 tuntia koulutusta.

Koulutuksen hintaan sisältyvät kahvitarjoilut ja tarvittava materiaali, erikseen mainittuna myös ruokailut, mutta ei majoitusta.
Osallistuessaan moduuleihin A10-11 osallistuja saa myös Työturvallisuuskortin, ja osallistuessaan moduuliin B12 hän saa AS1-alkusammutuskortin.

Ota yhteyttä meihin ja kysy mitä ja mihin hintaan pystyisimme tarjoamaan Sinun työpaikallesi, tai ilmoittaudu koulutukseen yksittäisenä henkilönä.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("firman oma kurssi") hinta on 4700 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Seuraavan kaikille avoimen eli yleisen koulutuksen aikataulu ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä

 TYÖSUOJELUN PERUSTEET (2 pv) ja TYÖSUOJELUKOULUTUS (2-4 t)  

Koulutus on tarkoitettu esimies- ja työnjohtotehtävissä toimiville sekä muille, joiden työ sivuaa työsuojeluasioita.

Sisältää tietoa tyypillisistä työturvallisuusriskeistä ja keinoista niiden vähentämiseksi, sekä asiaan liittyvistä säädöksistä. Pääpaino on käytännön työn helpottamisessa.
Tämä koulutus on luonteeltaan yleinen, kaikille aloille soveltuva. SGL:n erikoisalaa on työhön liittyvän väkivallan uhan huomioiminen ja torjunta.
Koulutus koostuu moduleista, joista osallistuja voi valita yhden tai useamman. Käytännössä modulit ovat samoja, joista myös työsuojelun peruskurssimme rakentuu, mutta mikäli tarvetta ei ole suorittaa koko työsuojelun peruskurssia, voi osia siitä suorittaa erillisinä osina. Neljän ensimmäisen modulin (A1-A4) suorittaminen vastaa Työsuojelun perusteet (2 pv) -koulutuksen suorittamista.
A-moduulit ovat 4 tunnin mittaisia. B-moduulit ovat 2 tunnin mittaisia.

Modulien sisältöä:

Moduulit A1-A2, Työsuojeluorganisaatio ja työturvallisuuslaki:
- työsuojelun lähtökohdat
- työturvallisuuslaki
- työsuojelun toimintaohjelma
- vastuut ja velvollisuudet työsuojelussa (työnantaja, esimiestahot, työntekijä, ulkopuoliset
tahot, vuokratyövoima, alihankkijat)
- työsuojeluorganisaation rakentuminen ja toiminta, yhteistoiminta työpaikalla
- työtapaturmat
- alustus työn vaarojen selvittämisestä

Moduuli A3, Riskien arviointi 1:
- Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
- Fysikaaliset, kemialliset, biologiset riskit
- Sähkö- ja laiteturvallisuusriskit

Moduuli A4, Riskien arviointi 2:
- Fyysiset ja ergonomiset riskit
- Psykososiaaliset riskit
- Onnettomuus- ja tapaturmariskit (osa 1)

Moduuli A5, Pelastussuunnittelu ja -turvallisuus:
- Työsuojelun kehittäminen työpaikoilla, eli turvallisuussuunnittelu ja -johtaminen
- Onnettomuus- ja tapaturmariskit (osa 2)
- Pelastusturvallisuus, ensiapujärjestelyt
- Pelastus-, turvallisuus- ja kuluttajaturvallisuussuunnitelmat

Moduuli A6, Väkivalta ja terrori:
- Väkivallan uhka ja sen vähentäminen
- Uhkaukset ja tahallisen terrorin mahdollisuus

Moduuli B7, Työterveyshuolto, päihteet

- Työpaikan päihdeohjelma ja huumausainetestaus
- Työterveyshuollon toiminta ja sisältö, lakisääteinen vs. vapaaehtoinen

Moduuli B8, Työn muokkaaminen ja työkyvyn tukeminen, sairauspoissaolot:
- Sairauspoissaolot, muut poissaolot, korvaava ja kevennetty työ

Moduuli A9, Henkilösuojainten valinta ja käyttö:
- Suojainten valinnan ja käytön esittely (suojainedustaja)

Moduulit A10-A11, Työturvallisuuskortti:
- niille, joilla ei ole voimassa olevaa työturvallisuuskorttia ja haluavat sellaisen suorittaa

Moduuli B12, AS1-alkusammutuskorttikurssi:
- SPEK:n ohjeiden mukainen virallinen sammutuskurssi, josta saa AS1-kortin

Moduuli B13, Tietosuoja:
- EU:n uusi tietosuoja-asetus
- kameravalvonta työpaikalla

Moduuli B14, Sisäilmaongelmat:
- sisäilmaoireet työtekijän, työnantajan ja työterveyshuollon näkökulmasta
- tavallisimmat aiheuttajat ja niiden seuraukset
- tutkimus, korjaus, tiedotus

Moduuli B15, Liikenne, oma työpaikka ja harjoituksia:
- työn liikenneriskit
- oman työpaikan menettelytavat, tapaturmat ja riskit
- riskien ja vaarojen arvioinnin harjoittelu

Moduuli B16, Ammattiliiton/-yhdistyksen näkökantoja työsuojelutoimintaan:
- eri ammattiliittojen edustajien mahdollisuus tulla paikalle kertomaan liittonsa jäsenille
työsuojeluasioista omalta kannaltaan; toteutuminen toki kiinni ay-edustajan pääsemisestä


A-moduulit ovat 4 tunnin mittaisia. B-moduulit ovat 2 tunnin mittaisia.


Koulutus on toteutettavissa myös toimiala- ja työpaikkakohtaisesti erikseen tilattaessa.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää.

Seuraavan kaikille avoimen eli yleisen koulutuksen aikataulu ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.

Tyypillinen suljetun ryhmän ("firman oma kurssi") hinta on 1900 euroa/pv, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästäJÄRJESTYKSENVALVONNAN ESIMIEHEN TYÖSUOJELUKOULUTUS (8 h)

Osa järjestyksenvalvojan esimieskoulutusta, suoritettavissa myös erikseen. Järjestyksenvalvontatyön työsuojelun olennaiset altisteet, riskit ja asiat esimiehen kannalta. Vastuu ja velvollisuudet.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää.

Seuraavan kaikille avoimen eli yleisen koulutuksen aikataulu ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("oma kurssi") hinta on 1900 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä

 

Esimieskoulutus: KORVAAVA ja KEVENNETTY TYÖ sekä SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN (2 h)

Toimialasta riippumaton tiivis parin tunnin koulutus esimiestehtävissä toimiville. Millä perusteilla esimies voi myöntää tai olla myöntämättä sairauslomaa? Mitä ovat korvaava ja kevennetty työ? Työnantajan keinot ja oikeudet työkyvyn tukemiseen. Turhien (ja kalliiden) sairauspoissaolojen karsiminen. Kouluttajana kokenut työterveyslääkäri, joka toimii myös esimiestehtävissä.
Usein lääkärin kirjoittama "sairauslomalappu" tulkitaan suoraan syyksi olla poissa töistä, mutta työturvallisuuslain mukaisesti asiasta on todellisuudessa esimiehellä. Läheskään aina poissaolo ei ole tarpeellista, tai edes työkyvyn palautumista edistävää.
Toisaalta esimies voi myöntää sairauspoissaololuvan ilman lääkärin todistuksia, siinä missä muunkin poissaololuvan.
Ja joskus työkyky voi olla mennyttä ilman, että työntekijällä on sairautta. Tällöin lääkäristä ei ole apua, vaan päätösvalta on nimenomaan esimiehellä.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää.

Seuraavan kaikille avoimen eli yleisen koulutuksen aikataulu ja hintatiedot ovat nähtävissä Alkavat koulutukset -sivulta.
Tyypillinen suljetun ryhmän ("firman oma kurssi") hinta on 500 euroa, pyydä tarjous tietylle ajalle, paikalle ja osallistujamäärälle tästä.

Ilmoittaudu koulutukseen: ilmoittaudu koulutukseen tästä